Skip to main content

Objectius

FINALITATS EDUCATIVES:
El Batxillerat ofereix uns estudis polivalents, integradors i flexibles.

Amb tres finalitats principals:

formativa, orientadora i preparatòria.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES:
Aprendre per si mateix: autonomia
Aprendre a aprendre: formant-se al llarg de la vida
Treballar en equip
Emprar les tecnologies de la informació i la comunicació
Interès i hàbit de lectura
Expressar-se correctament en públic
Aplicar mètodes apropiats de coneixement i d’investigació

L’avaluació al Batxillerat és:
Contínua
Global
Diferenciada segons les matèries
Valora tot el procés fet per cada alumne
Cada matèria i cada avaluació té el seu procés de recuperació.

S’ofereixen classes de reforç voluntàries i gratuïtes
abans dels exàmens de recuperació.

Els criteris d’avaluació i els processos de recuperació
es lliuren a cada alumne, per escrit a principi de curs.